پارس گرانول در راستای سیاست خویش قابلیت خرید و فروش محصول را برای واحد های تولیدی کوچک فراهم کرده است.