شما می توانید پس از تماس با شماره 09121592463 از روند ارسال نمونه به پارس گرانول مطلع شوید.